Om Bravo

Allmän information

Bravo tillhandahåller avlopp och bredband inom följande område (se bild 1):

Bild 1: Bravos geografiska upptagningsområde

GDPR-lagstiftningen och personuppgifter

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Ordföranden sköter föreningens medlemsregister, som lagras i en dator. All information är skyddad med lösenord.
Föreningen behöver uppgifterna i medlemsregistret så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet, men överlåter den inte till tredje part. Dessutom sparar vi uppgifterna så länge du är medlem och så länge vi är rapporteringsskyldiga.Vi arkiverar också vissa personuppgifter och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Som medlem godkänner du att BRAVO Ekonomisk Förening får registrera medlemsnummer, fullständigt namn, adressuppgifter, e-mail adress, telefonnummer och förtroendeposter i medlemsregistret samt använda kontaktuppgifterna för utskick till medlemmarna.

Bökenäs 2018-05-14

BRAVO Ekonomisk Förening, Styrelsen

Styrelsen för Bravo består av:

Peter Thorman (ordförande)
Anders Johansson (kassör)
Mats Johansson (sekreterare)
Per Håkansson (ledamot)
Roland Karlsson (ledamot)
Håkan Andersson (suppleant)
Maja Smitt (suppleant)

Revisorer är:

Jan-Olof Tynnerstål
Per Tobiasson
Stefan Nilsson (suppleant)
Christian Hansen (suppleant)

Valberedningen består av:

Jan-Gunnar Lundgren
Fredrik Nilsson
Helen Smitt (suppleant)

Stadgar för ekonomiska föreningen BRAVO:

§1 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att dels anlägga bredband, vatten- och avlopps- stamledning samt dels förvalta/driva bredbands- och avloppsstamledningarna för medlemmarnas fastigheter i området  Stenaby, Kättilsäng, Torkö, Bökenäs, Kullagården, Smedgården och Ryd.

§2 Föreningens firma och säte

Föreningens firma är BRAVO ekonomiska förening i Ronneby Kommun. Föreningens styrelse har sitt säte i Bökenäs, Ronneby Kommun.

§3 Medlemskap

Fysisk eller juridisk person inom föreningens verksamhetsområde kan, efter skriftlig ansökan, erhålla medlemskap i föreningen. För medlemskap krävs att sökanden är fastighetsägare inom föreningens område, eller att sökanden är make, maka, barn, barnbarn, förälder eller sambo till fastighetsägaren. Endast ett medlemskap per fastighet.

Ansökan om medlemskap prövas och avgörs av styrelsen.

§4 Överlåtelse av andel

Medlem äger rätt att överlåta sin andel vid försäljning av fastighet inom området, till ny fastighetsägare och detta skall meddelas föreningen i samband med ägarbyte. Inbetalda insatser överförs automatiskt till den nya medlemmen.

§5 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen till styrelsen begära utträde. Styrelsen beviljar utträdesansökan. Medlem har utträtt då styrelsens skriftliga besked har kommit medlemmen till del. I mån av tillgång på likvida medel och med hänsyn till föreningens balansräkning återbetalas hela eller del av medlemmens insats i samband med återlämnandet av andelsbevis.

§6 Uteslutning

Medlem som förfar bedrägligt, osolidariskt, ej erlägger fastställd årlig avgift och/eller skadar föreningens intresse kan uteslutas av styrelsen. Medlem äger rätt att på ett årsmöte få sin uteslutning prövad. Utesluten medlem återfår ej sin erlagda insatsavgift och föreningen har rätt att stänga anslutningen till den gemensamma anläggningen.

§7 Medlems rättigheter och skyldigheter

Efter inträdet äger fastighetsägaren rättighet att ansluta fastigheten till endera eller båda av bredbands- och avloppsanläggningarna.För anslutning krävs att fastighetsägaren tecknar avtal med föreningen där föreningens anslutningsvillkor för fastigheten regleras. Styrelsen skall skriftligen godkänna all utrustning som önskas kopplas till föreningens gemensamma anläggning innan detta görs. Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar och positivt medverka till genomförandet av föreningens gemensamma anläggning.

§8 Medlemsavgift och finansiering

Medlem är skyldig att årligen erlägga av årsmötet fastställd avgift. Årsavgiften får dock högst uppgå till 10000 (tiotusen) kronor. Avgiften skall erläggas tre (3) veckor efter avisering.

§9 Insats vid bildandet av den ekonomiska föreningen

Varje medlem deltager i föreningen med sin insats motsvarande totala kostnaden för bredbands-,vatten- och avloppsstamledningarna. Insatsen får dock högst uppgå till 50000 (femtiotusen) kronor. Beloppet föreslås av styrelsen och fastställes av årsmötet. Vid inträdet skall denna insats betalas kontant och andelsbevis utfärdas.

§10 Överskottets fördelning

Styrelsen föreslår eventuell återbetalning som beslutas på ett årsmöte. I det fall som årsmötet beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i föreningen.

§11 Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar sker genom kvalificerad majoritet vid två (2) på varandra följande årsmöte, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§12 Helt ny medlem

Styrelsen äger rätt att antaga en ny medlem och insatsen för medlemskap skall uppgå till minst kommunala anslutningsavgiftter för avlopp och bredband, dock maximalt 50% över gällande kommunal anslutningsavgift. Efter att föreningen erhållit insatsen utfärdar föreningens styrelse ett andelsbevis. Vid inträdet skall insatsen betalas kontant.

§13 Årsmöte

Ordinarie stämma hålles årligen senast den 31 mars. Vid stämman skall följande ärenden behandlas

 1. Val av mötesordförande
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
 5. Styrelsens årsredovisning
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av resultat och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut om dispensation av årets resultat enligt fastställda resultat- och balansräkning.
 10. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.
 11. Motioner till stämman.
 12. Beslut om uttaxering av årsavgift.
 13. Bestämmande av arvoden för styrelsen och revisorer.
 14. Val av ledamöter och suppleanter, (hälften av ledamöter väljs på 2 år och resterande på 1 år).
 15. Val av revisorer och suppleanter, (hälften av ledamöter väljs på 2 år och resterande på 1 år).
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Stämmans avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisorer eller minst tio (10) procent av medlemmar så begär, skall extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål.

Kallelsen till årsmötet skall ske tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före ordinarie och en (1) vecka före extra stämma, via anslagstavlor inom verksamhetsområdet eller via e-mail för de medlemmar som så önskar.

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, ombud, mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Vid lika röstetal avgörs val med lottning.

En medlems rätt vid mötet utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. En medlem kan vid mötet medföra högst ett (1) biträde.

Protokoll från årsmötet och andra medelanden från styrelsen sätts upp på anslagstavlor inom verksamhetsområdet eller via e-mail för de medlemmar som så önskar.

Årsmötesprotokollet skall justeras inom två (2) veckor efter årsmötet och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§14 Styrelse

Styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter (Ordförande, Kassör, Sekreterare och två (2) ordinarie ledamöter) samt två (2) suppleanter. Det är årsmötet som väljer ordförande jämte medlemmar för styrelsen. Mandattiden för ledamot är två (2) år och för suppleant ett (1) år. Första gången val äger rum skall två (2) ledamöter väljas på endast ett (1) år. Styrelsen konstituerar sig själv.

Firman tecknas förutom av styrelsen, av tre (3) av styrelsen därtill utsedda ledamöter, två (2) i förening.

Följande attestregler gäller för föreningen:
– upp till trettio tusen kronor (30000 kr)  – Kassör själv.
– mellan trettio tusen kronor (30000 kr) och ett hundra tusen kronor (100000 kr) – Kassör och Ordförande.
– över ett hundra tusen kronor (100000 kr) – hela styrelsen.

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och mer än hälften av antalet valda ledamöter är närvarande. Som styrelsen beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden skall tillsändas ledamöterna och suppleanter minst tio (10) dagar före sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe vid sammanträdet har EJ rösträtt.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet och styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet och ytterligare en ledamot. Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring och löpande skötsel.

§15 Valberedning

Till valberedning intill nästkommande ordinarie årsstämma väljes två (2) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§16 Revisorer

För granskning av styrelsen förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse två (2) revisorer och två (2) suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en (1) vecka före ordinarie årsmöte.

§17 Rösträtt

Varje medlem äger en (1) rösträtt. Rösträtten utövas av medlemmen personligen, genom ställföreträdare eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt.

§18 Räkenskapsår / Årsredovisning

Föreningens räkenskapsperiod följer kalenderåret. Årsredovisning upprättas av styrelsen och godkännes av årsmötet. Handlingarna skall vara revisorerna tillhanda senast en (1) månad före ordinarie årsmöte.

§19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller fördelas lika mellan medlemmarna.

§20 Motioner

Medlem som önskar att visst ärende, motion skall behandlas vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen tillsändas styrelsen minst sex (6) veckor innan årsmötet.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmar tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§21 Upplösning av förening

Beslut om upplösning av förening sker enligt samma beslutsordning och kvalifikation som vid stadgeändring, se paragraf 11 i dessa stadgar.
Beslut om föreningens tillgångar och skyldigheter fattas vid samma årsmöte som beslutar om föreningens upplösning. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas lika mellan de medlemmar som återlämnar sitt andelsbevis.

§22 Tvister

Tvister  mellan föreningen och styrelse, styrelseledamot, likvidator, föreningsmedlem, avtal om anslutning till den gemensamma anläggningen skall inte dras inför domstol utan hänskjutas till avgörande av skiljemän.

§23 Övrigt

I allt, varom ej i denna stadga är stadgat, gäller lagen om ekonomiska föreningar.

(Nuvarande version av stadgarna fastlagda 2014-03-15)