Årsmöten

Årsmöte 2023

Protokoll och årsredovisning (signerat original finns hos sekreteraren) från årsmötet 2023-03-25

Plats: Byahuset

Tid: Lördagen 25/3 kl 10:00 – 12:00

Protokoll (pdf-fil):

Årsredovisning (pdf-fil):

Årsmöte 2022

Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från årsmötet 2022-04-02

Plats: Byahuset

Tid: Lördagen 4/2 kl 10:00 – 12:00

Protokoll (pdf-fil):

Årsmöte 2021

Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från årsmöte 2021-10-30

Plats: Byahuset

Tid: Lördagen 21/10 kl 10:00 – 12:00

Protokoll (pdf-fil):

Årsredovisningar för 2019 och 2020 finns nedan.

Information till BRAVO:s medlemmar

På grund av fortsatta restriktioner på grund av Corona är även årsmötet för verksamhetsåret 2020 tills vidare inställt.
Vill du ta del av verksamhet och ekonomi för föreningen finns informationen tillgänglig i Årsberättelsen för år 2020 här:

På grund av rådande restriktioner för Corona är det inte möjligt att hålla årsmöte i föreningen under året. Årsmötet skjuts därför fram i tiden med förhoppningen att kunna genomföra ett gemensamt årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 i mars nästa år (2021).

Vill du ta del av verksamhet och ekonomi för föreningen så finns informationen tillgänglig i Årsberättelsen för år 2019 på BRAVO:s hemsida: http://bravo-kuggeboda.se

Medlemmar som har frågor om årsmötet eller annat som berör verksamheten kan kontakta Styrelsen.

OBS!

Anmäl din mailadress om du inte redan gjort det till info@bravo-kuggeboda.se

Oktober 2020

BRAVO Ekonomisk Förening
Styrelsen

OBS! ÅRSMÖTET 2020-03-28 ÄR TILLSVIDARE INSTÄLLT PGA CORONA!
På grund av rådande restriktioner för Corona är det inte möjligt att hålla årsmöte i föreningen nu. Vi avvaktar till efter sommaren med nytt beslut om datum för årsmöte.

Årsredovisning finns dock framtagen (pdf-fil):

Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från årsmöte 2019-03-23

Plats:             Byahuset, Kuggeboda

Dag :             2019-03-23 kl 10:00 – 12:00

Protokoll (pdf-fil):

Protokoll föreningsstämma 2019

Årsredovisning (pdf-fil):

Bravo årsredovisning 180101-181231


Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från extra årsmöte 2018-12-12

Plats:             Byahuset, Kuggeboda

Dag :             2018-12-12 Kl. 19:00

Protokoll (pdf-fil)

Protokoll fört vid extrastämma för BRAVO 2018-12-12


Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från ordinarie årsmötet 2018

Plats:             Torkövägen 4 (Anders & Lena Johansson)

Dag :             2018- 03 -10 Kl. 10.00 -12.00

Protokoll (pdf-fil)

Protokoll föreningsstämma 2018

Bokslut och förvaltningsberättelse (pdf-fil)

401614 Bravo Ekonomiska Förening 170101-17123123304

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från ordinarie årsmötet 2017

Plats:             Byahuset Kuggeboda

Dag :             2017- 03 -11 Kl. 10.00 -12.00

Protokoll (pdf-fil)

Protokoll föreningsstämma 20170311

Bokslut och förvaltningsberättelse (pdf-fil)

Bokslut och Förvaltningsberättelse 2016

Presentation ansökan Bredband (pdf-fil)

BRAVO ansökan bredband PP 2017

Presentation Möten VA-föreningar (pdf-fil)

Bravo möten VA-föreningar

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Protokoll (signerat original finns hos sekreteraren) från ordinarie årsmötet 2016

Protokoll fört vid föreningsstämma för BRAVOS:s ekonomiska förening.

Plats:             Byahuset Kuggeboda

Dag :             2016- 03 -05 Kl. 10.00 -12.00

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Jonny Ulvtorp

§1 Till ordförande för stämman valdes Jonny Ulvtorp

§2 Dagordningen godkändes

§3 En förteckning av närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman beslöt att fastställa förteckningen om votering skulle ske. På mötet var totalt 30 närvarande.

§4 Till sekreterare för mötet valdes Mats Johansson och till justeringsmän tillika rösträknare valdes Nils G. Rosenquist och Helen Smitt.

§5 Kallelsen till årets föreningsstämma förklarades utlyst i behörig ordning.

§6 Föregående mötesprotokoll från årsmötet 2015 föredrogs och godkänndes.

§7 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse föredrogs av Jan-Olof Tynnerstål.

§9 Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen samt att årets resultat på -115 366.80 skulle föras i ny räkning.

§10 Föreningsstämman beslöt att bevilja ansvarfrihet för det gånga verksamhetsåret

§11 Inga framställningar.

§13 Inga arvoden utgår till styrelsen.

§14 Föreningsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att ingen årsavgift skall erläggas

§15 Föreningsstämman beslöt att välja följande medlemmar till styrelsen:

Ordförande, Jonny Ulvtorp                      Omval 2 år
Sekreterare  Mats Johansson                  Kvar 1 år
Kassör, Anders Johansson                       Nyval  2 år
Ledamot, Peter Thorman                         Omval 2 år
Ledamot Tomas Jönsson                         Kvar 1 år
Suppleant, Nils-Göran Nilsson                 Omval 2  år
Suppleant Helen Smitt                             Kvar 1 år

§16 Mötet valde följande medlemmar till revisorer:

Revisor, Jan-Olof Tynnerstål                        Omval 2år
Revisor  Per Tobiasson                                 Kvar 1 år
Suppleant Stefan Nilsson                             Omval 2år

§17 Mötet valde följande medlemmar till valberedning:

Jan- Gunnar   Lundgren                                 Kvar 1 år
Fredrik Nilsson                                               Omval 2 år
Suppleant, Maja Smitt                                    Kvar 1 år

§18 Ordförande informerade om bredbandsprojektet.

Allt talar för att vi ligger bra till för att få EU-bidrag. Slutligt besked från länsstyrelsen kommer förhoppningsvis under april.
Rot-avdrag är ej möjligt enligt skatteverket.

Informerades om att man har kommit en bit på väg i frågan om Miljötekniks övertagande av avloppsanläggningen. Mycket arbete återstår.

Informerade om BRAVO:s hemsida: bravo-kuggeboda.se

På hemsidan kommer fortlöpande att läggas in vad som är av intresse för medlemmarna.
Peter Thorman är redaktör.

§19 Ordföranden avtackade kassören Karl-Erik Bäckius för ett mycket gott arbete  genom att överräcka
en blomma och ett presentkort från ett trädgårdsmästeri.

Mötesordförande förklarade därefter föreningsstämman för avslutad och tackade deltagarna för ett
stort engagemang

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015:

Verksamhetsberättelse för BRAVO ekonomiska förening 2015

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande                Jonny Ulvtorp
Sekreterare                 Mats Johansson
Kassör                        Karl-Erik Bäckius
Ledamot 1                 Thomas Jönsson
Ledamot 2                  Peter Thorman
Suppleant 1                Helen Smitt
Suppleant 2                Nils-Göran Nilsson

Under verksamhetsåret har 6 protokollförda sammanträde ägt rum och ett antal informella kontakter styrelsemedlemmarna emellan.

Vad gäller EU-bidrag för kommande bredbandsutbyggnad har Syd Communication & Security AB ( CSAB), Karlshamn, anlitats som projekteringskonsult och Infrakonsult Syd AB ( IFK) , Ronneby,  anlitats som upphandlingskonsult.

Ansökan om EU-bidrag för bredband har inlämnats till länsstyrelsen.

Ronneby miljöteknik ( MTK) har antagits som nätoperatör.

Kontrakt för att erhålla bredbandsfiber har tecknats med 124 fastighetsägare  (85 % är åretruntboende) inom BRAVO:s verksamhetsområde.

En komplettering av tidigare markavtal har genomförts så att samtliga markavtal har undertecknats.

Några avtal återstår att underteckna vad gäller fastigheter som ej har bredbandsrör framdraget.

Detta arbete har skett i samarbete med MTK.

Arbetet med att MTK skall överta stamledningen för avloppet fortgår.

Det finns 8 fastigheter som har rätten att bli medlem vid ett senare tillfälle och då betala en inträdesavgift på 10000 kr.

Idag är 97 avloppsanläggningar i drift. Erfarenheter visar att det krävs ett visst underhåll för att rengöra avloppsanläggning från fett på vippor, pump och kanter. Några medlemmar har fått renovera sina avloppspumpar.

Styrelsen rekommenderar medlemmarna att göra service av pumparna för att förlänga livslängden. Varje medlem har också en möjlighet att teckna eget underhållsavtal med  t.ex. AM’s VA-service.
Se hemsidan
( bravo-kuggeboda.se eller BRAVO ekonomiska förening)

Årsmöte avhölls i byahuset 2015-03-21 med 27 deltagare.

Bökenäs i februari 2016

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Protokoll från Årsstämman 21 mars 2015
(pdf-dokument)

protokoll årsmötet 150321

KALLELSE & AGENDA

BRAVO’s medlemmar kallas till årsmöte

Plats:        Byahuset
Datum:     Lördagen den 21 mars 2015.
Tid:           10.00 – 12.00

Mötesplan:

 1. Årsmöte enligt stadgar
 2. Information om BREDBANDET
 3. Övrigt.

Väl mött

Styrelsen

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 10/3.

BREDBAND

VID BRAVO:s ÅRSMÖTE KOMMER EN UTFÖRLIG INFORMATION OM BREDBANDSUTBYGGNADEN INOM BRAVO:s OMRÅDE ATT PRESENTERAS.

Utbyggnaden kommer att påbörjas under 2015. Ni som är intresserade av att få inkopplat bredband till ER fastighet skall inte missa detta möte.

VÄLKOMNA!

Årsmöte för BRAVO avseende verksamhetsåret 2014

Plats:                 Byahuset
Datum:              Lördagen den 21 mars 2015.

Dagordning

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Fråga om kallelse till föreningstämman skett i behörig ordning.
  (tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie stämma, via anslagstavlor inom
  verksmahetsområdet eller e-mail från de medlemmar som så önskar.)
 6. Föregående års protokoll.
 7. Styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning)
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur resultatet skall disponeras.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Framställning från styrelsen.
 12. Inkomna motioner från medlemmar.
 13. Bestämmande av arvoden för styrelsen.
 14. Beslut om uttaxering av årsavgift för innevarande år.
 15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
 16. Val av revisorer och suppleanter.
 17. Val av valberedning.
 18. Information från styrelsen; Bredband, Hemsida och Avlopp.
 19. Övriga frågor
 20. Stämmans avslutande.